I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo zmluvy o podnájme nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej podľa ustanovenia §3 a §6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a ustanovenia §663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi klientom a poskytovateľom:

Kasnyik rodinné vinárstvo s.r.o. (ďalej len poskytovateľ )

Jarmočné  1117,

941 37 Strekov

IČO: 45896453

IČ DPH: SK2023134531

DIČ: 2023134531

Bankové spojenie: SK26 7500 0000 0040 2945 0679

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 27703/N

Tel. kontakt: +421 903 251 950,  e-mail: winery@kasnyikwine.sk

(ďalej len „poskytovateľ“).

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť na krátkodobé užívanie – podnájom, vo vopred určenom čase „Apartmán na Hlavnej“ na Adrese Hlavná 55/60 Strekov 941 37  alebo ubytovaciu jednotku „ Kasnyikwine “ na adrese Jarmočné č.1117 Strekov 941 37 (ďalej len „ubytovanie“) klientovi a na druhej strane záväzok klienta zaplatiť za poskytnutie ubytovania odplatu.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitrianský kraj,  Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dohľadu nr@soi.sk tel. č. 037/772 02 16, 

1.1. Zobrazená výška odplaty (cena) za poskytnutie ubytovania na akejkoľvek internetovej stránke poskytovateľa, obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za iné voliteľné služby k ubytovaniu. Odplata (cena) nezahŕňa daň za ubytovanie, ktorá sa platí spolu s cenou za ubytovanie podľa sadzieb miestnej dane platných v zmysle príslušných právnych predpisov v čase ubytovania klienta. Odplata (cena) zahŕňa: cenu za ubytovania, cenu za parkovanie, a  ostatné služby uvedené v bode 5.6. týchto Všeobecných obchodných podmienok .Všetky obchodné a iné akcie platia do času uvedeného v oznámení o akciách, ak nie je uvedené inak.

1.2. Právom poskytovateľa je kedykoľvek upraviť výšku odplaty (cenu), ktorá je uvedená na internetovej stránke poskytovateľa. Takáto zmena sa nevzťahuje na Zmluvy uzatvorené pred zmenou výšky odplaty (ceny), bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k samotnému poskytnutiu ubytovania.

II. SPÔSOB  UZATVÁRANIA ZMLUVY

2.1. Zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela klient poskytovateľovi vo forme vyplneného a odoslaného rezervačného formulára prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa www.kasnyikwine.sk alebo booking.com  (ďalej len „internetová stránka poskytovateľa“) . Predmetom Zmluvy je poskytnutie na krátkodobé užívanie – podnájom, ubytovania za odplatu (cenu), v čase a za podmienok, uvedených v rezervačnom formulári odoslaným klientom poskytovateľovi (ďalej len „rezervácia“). Klient, ktorý vypĺňa a zasiela rezervačný formulár musí dosiahnuť vek minimálne 18 rokov.

2.2. Po odoslaní rezervácie bude zaslaná na e-mailovú adresu klienta správa o prijatí žiadosti o rezerváciu (ďalej len „potvrdenie prijatia rezervácie“). Následne bude poskytovateľ kontaktovať klienta s potvrdením alebo zamietnutím rezervácie.

2.3. Potvrdenie prijatia žiadosti o rezerváciu obsahuje informácie o tom, že poskytovateľovi bola doručená žiadosť o rezerváciu.

2.4. Akceptácia rezervácie obsahuje informáciu o označení a špecifikácii ubytovania, ktorého sa ubytovanie týka, ďalej údaje o výške odplaty (ceny) a spôsobe jej úhrady, údaj o dĺžke pobytu na ubytovanie – dobe podnájmu, údaje o poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.). Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje.

2.5. Uzatvorenie Zmluvy nastáva doručením akceptácie rezervácie elektronickou alebo písomnou formou.

III. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

3.1. Poskytovateľ je povinný:

a) v prípade akceptácie rezervácie a zaplatenia odplaty (ceny) klientom poskytnúť ubytovanie v dohodnutom čase (termíne) a kvalite, 

b) zabezpečiť, aby poskytnuté ubytovanie spĺňalo platné právne predpisy SR,

c) zaslať potvrdenie o uzavretí Zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad prostredníctvom elektronickej pošty,

d) aby ubytovanie spĺňalo všetky poskytovateľom garantované vlastnosti po celú dobu ubytovania.

3.2. Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie odplaty (ceny) klientom za poskytnutie ubytovania, a to najneskoršie do termínu prevzatia ubytovania.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

4.1. Poskytovateľ oboznámil klienta o povinnosti zaplatiť odplatu (cenu). Túto povinnosť je klient povinný splniť najneskôr do prevzatia  ubytovania vopred alebo na mieste, v opačnom prípade Zmluva aj rezervácia zanikajú.

4.2. Práva klienta: Odberateľ má právo na nerušené ubytovanie v kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.3. Povinnosti klienta: 

a) zaplatiť dohodnutú odplatu (cenu) poskytovateľovi v dohodnutej lehote splatnosti, 

b) dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce najmä z Čl. 5 Podmienky poskytnutia     

     ubytovania ako aj iných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok.

V. PODMIENKY POSKYTNUTIA UBYTOVANIA

5.1. Nástup na ubytovanie (check – in) je možný od 15.00 hod do 18.00 hod. Pokiaľ sa klient a poskytovateľ vopred dohodli  a zároveň to umožňuje situácia je možné si vopred dohodnúť aj skorší alebo neskorší čas nástupu. Ukončenie ubytovania (check – out) je v deň odchodu v zmysle rezervácie do 10.00 hod, ak čas ukončenia ubytovania nebol dohodnutý inak.

5.2.  Ubytovanie sa považuje za uvoľnené a odovzdané potom, ako klient vynesie všetky svoje veci, odovzdá  kľúče od ubytovania. Poskytovateľ si vyhradzuje právo skontrolovať stav v akom sa ubytovanie po odovzdaní nachádza.

5.3.  V prípade, ak klient opustí pri ukončení ubytovania po 12:00 hod je poskytovateľ oprávnený účtovať  klientovi 100 % z odplaty (ceny) 1-dňového poskytnutia ubytovania platnej v ten daný deň, prípadne 100 % ušlého zisku vyplývajúceho z bezprostredne nasledujúceho poskytnutia ubytovania inému klientovi.

5.4. V prípade ak sa klient neubytuje najneskôr do 18:00 hod. dohodnutého dňa začiatku ubytovania klienta, má poskytovateľ právo poskytnúť ubytovanie tretej osobe. To neplatí ak sa klient s poskytovateľom dohodli na neskoršom príchode.

5.5. Klient je povinný pri prvom vstupe do ubytovania skontrolovať funkčnosť celého zariadenia a akékoľvek nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť telefonicky poskytovateľovi na tel. číslo +421903 251 950. Rovnako je klient povinný postupovať aj v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie ubytovania  alebo jeho inventáru. V prípade, ak poskytovateľ zistí poškodenie ubytovania po ukončení ubytovania klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil, je klient povinný nahradiť poskytovateľovi škodu za poškodenie ubytovania, jeho zariadenia alebo inventáru v plnom rozsahu.

5.6.  Klient berie na vedomie, že v odplate (cene) sú zahrnuté okrem ubytovania aj ostatné služby, a to:  dodávka tepla (vykurovanie), studenej a teplej vody, dodávka elektrickej energie, vypožičanie posteľnej bielizne, uterákov a osušiek, upratovanie raz za týždeň, výmena posteľnej bielizne a uterákov v polovici týždňa alebo po vzájomnej dohode, parkovanie, záverečné upratovanie a odvoz odpadu.

5.7.  Ubytovanie je možné  používať iba na účel, na ktorý bol klientovi  poskytnutý, a teda na ubytovanie. Počas ubytovania je zakázané používať priestory na akékoľvek komerčné využitie (fotografovanie, filmovanie, semináre, veľké večierky, atď.), pokiaľ to nie je výslovne písomne dohodnuté poskytovateľom.

5.8. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených klientom v ubytovacej jednotke. Za klenoty, peniaze a iné cennosti poskytovateľ nezodpovedá. Poskytovateľ nie je zodpovedný ani za klientom zabudnuté alebo stratené veci. Zabudnuté veci klienta v ubytovacej jednotke sú evidované a uskladňované po dobu 1 mesiaca. Zabudnuté veci poskytovateľ zašle klientovi v prípade požiadania a preukázania vlastníctva, avšak za súčasnej úhrady vzniknutých nákladov.

5.9. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy, ktoré môžu nastať v priestore ubytovacej jednotky.

5.10. Klient je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil svoje zdravie, ani zdravie tretích osôb.

5.11. Klient zodpovedá za škody ním spôsobené v plnom rozsahu a je povinný uhradiť bezodkladne celú sumu poškodenej veci. Klient zodpovedá za škody spôsobené všetkými osobami, ktoré sú s ním ubytované. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že klient zodpovedá za škody nielen na hnuteľných veciach nachádzajúcich sa v ubytovacej jednotke, ale aj za škody na samotnej ubytovacej jednotke ako nehnuteľnej veci.

5.12. Klient nemôže v ubytovacej jednotke premiestňovať interiérové zariadenie a robiť akékoľvek úpravy alebo zásahy do zariadenia.

5.13.  Maximálny počet osôb ubytovaných v Apartmáne môže byť 6 +1  a v Kasnyikwine 2   osoby 

5.14. Klient nie je oprávnený nechať deti vo veku do 15 rokov bez dozoru dospelej osoby v ubytovacej jednotke. Za bezpečnosť a škody spôsobené deťmi zodpovedá rodič/zodpovedná osoba.

5.15.    Klient a osoby spolu s ním ubytované sú povinní v čase od 22.00 hod do 06.00 hod dodržiavať nočný pokoj. V prípade ak  klient alebo osoby spolu s ním ubytované aj po predchádzajúcom upozornení porušia dodržiavanie nočného pokoja je poskytovateľ, príp. ním určený zástupca oprávnený klienta a osoby s ním ubytovaní vykázať z ubytovacej jednotky. V prípade, ak boli klient a osoby s ním ubytovaní vykázaní z ubytovacej jednotky, pre nadmernú hlučnosť alebo z dôvodu ničenia ubytovacej jednotky a jeho vybavenia vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR. V prípade, ak boli klient a osoby s ním ubytovaní vykázaní z ubytovacej jednotky, nemajú nárok na náhradné ubytovanie, na finančnú náhradu objednaných služieb ani na vrátenie čo i len pomernej časti odplaty (ceny) za ubytovanie.

5.16. Poskytovateľ nepovoľuje vstup a ubytovanie zvierat. 

5.17.    V ubytovacej jednotke  je zakázané fajčiť a užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky.

5.18.    Poskytovateľ nezodpovedá za stratu alebo akékoľvek poškodenie motorového vozidla klienta a vecí nachádzajúcich sa v tomto motorovom vozidle.

5.19.    Sťažnosti klientov a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti poskytovateľa môže klient zaslať na e-mail: winery@kasnyikwine.sk

5.20  Ak hosť využil ponuku minibaru , je povinný zaplatiť za konzumáciu najneskôr v momente odchodu z ubytovania podľa vyveseného cenníka.   

5.21 V prípade požiaru sa hosť riadi požiarnym poriadkom, ktorý je umiestnený v ubytovacej jednotke.

5.22.    Klient je povinný pri ukončení ubytovania a odchode z ubytovania uzatvoriť vodovodné uzávery (kohútiky), vypnúť v ubytovacej jednotke elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Rovnako tak je klient povinný odovzdať ubytovaciu jednotku bez akýchkoľvek poškodení na ňom, alebo na jeho vybavení. Taktiež je klient povinný pri ukončení ubytovania zanechať vybavenie na rovnakom mieste a počte ako pri sprístupnení ubytovacej jednotky (príchode) a kuchynský riad zanechať umytý, suchý a uložený na príslušnom mieste. V prípade porušenia týchto povinností je poskytovateľ oprávnený si účtovať jednorazový poplatok vo výške 100 EUR.

VI. ODPLATA (CENA) ZA POSKYTNUTIE UBYTOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Odplata (cena) za poskytnutie ubytovania, ktorá bola dohodnutá v Zmluve medzi klientom a poskytovateľom je uvedená v akceptácii rezervácie. V prípade ak je odplata (cena) uvedená v akceptácií rezervácie vyššia ako cena uvedená v ponuke na internetovej stránke poskytovateľa v čase odoslania rezervačného formulára klientom, poskytovateľ doručí klientovi elektronickú správu s informáciou o ponuke novej výšky odplaty (ceny), ktorá sa považuje za návrh poskytovateľa na uzavretie novej Zmluvy, ktorý musí klient výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu Zmluvy.

6.2. Klient je povinný zaplatiť poskytovateľovi odplatu (cenu) za poskytnutie ubytovania v hotovosti  alebo bezhotovostným prevodom, resp. online platbou platobnou kartou, na účet poskytovateľa uvedený v akceptácii rezervácie alebo na internetovej stránke poskytovateľa, a to najneskôr do prevzatia ubytovania. 

6.3. Pri zaplatení odplaty (ceny) bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, sa považuje za deň platby, okamih kedy bola celá výška odplaty (ceny) pripísaná na účet poskytovateľa. Pre odstránenie pochybností platí, že platba zaplatená online platbou platobnou kartou sa považuje pripísaná na účet poskytovateľa v deň platby a platba zaplatená bezhotovostným bankovým prevodom sa považuje za pripísanú na účet poskytovateľa tretím pracovným dňom odo dňa zaplatenia.

6.4. Povinnosťou klienta je zaplatiť poskytovateľovi odplatu cenu za poskytnuté ubytovanie v lehote podľa Zmluvy. Poskytovateľ neposkytne klientovi ubytovanie (prístup do ubytovacej jednotky) v prípade, ak nebude celá výška odplaty (ceny) zaplatená. 

6.5. Poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie ubytovania klientovi, ak klient nezaplatí poskytovateľovi celú výšku odplaty (ceny).

6.6. Odplata (cena) za poskytnutie ubytovania na akejkoľvek internetovej stránke poskytovateľa, obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za iné voliteľné služby k ubytovaniu. Odplata (cena) nezahŕňa daň za ubytovanie, ktorá sa platí spolu s cenou za ubytovanie podľa sadzieb miestnej dane platných v zmysle príslušných právnych predpisov v čase ubytovania klienta.

6.7. Po pripísaní odplaty (ceny) na účet poskytovateľa vystaví poskytovateľ klientovi daňový doklad. 

6.8. Ak klient skráti čas dohodnutého ubytovania, je poskytovateľ oprávnený účtovať mu plnú výšku dohodnutej odplaty (ceny) za celú dĺžku dohodnutého ubytovania.

VII. ZMENA A ZRUŠENIE REZERVÁCIE, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1.      Akékoľvek zmeny v termíne rezervácie sú možné na základe dohody s poskytovateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie žiadosti klienta o zmenu termínu rezervácie. Na zmeny termínu rezervácie po akceptácií rezervácie a následnom uhradení odplaty (ceny) však klient nemá právny nárok.

7.2.   V okamihu uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb (tejto Zmluvy) nie je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.3.      Klient má právo pred začatím termínu ubytovania odstúpiť od Zmluvy písomným oznámením poskytovateľovi na e-mail: winery@kasnyikwine.sk.  V takom prípade je však klient povinný zaplatiť poskytovateľovi storno poplatok podľa bodu 7.4. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

7.4.      Výška storno poplatku v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 7.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok je:

Storno do 24 hodín pred termínom nástupu – 100 % z odplaty (ceny) za ubytovanie

7.5.       Za moment odstúpenia klienta od Zmluvy (storna rezervácie) sa považuje moment odoslania klientom (potvrdeného správou o doručení odoslanej správy) takéhoto elektronického oznámenia poskytovateľovi na e-mailovú adresu poskytovateľa uvedenú v akceptácií rezervácie.

7.6.      Poskytovateľ je oprávnený ešte pred začatím ubytovania klienta odstúpiť od Zmluvy a nevzniká mu povinnosť poskytnúť klientovi ubytovanie v prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle poskytovateľ,  ktoré bránia v splnení jeho povinností a nemožno rozumne predpokladať, že by poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, ani že by v čase vzniku zmluvného vzťahu mohol túto prekážku predvídať, t.j. prekážky tzv. vyššej moci (živelné pohromy, štrajky, vojnové konflikty, katastrofy, prerušenie dodávok atď.), ktoré nespadajú pod kontrolu poskytovateľa a ktoré znemožňujú alebo narušujú plnenie povinnosti poskytovateľa. V prípade vzniku okolnosti tzv. vyššej moci je poskytovateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať klienta aj s uvedením predpokladanej doby jej trvania. Poskytovateľ sa s klientom dohodne individuálne na spôsobe riešenie vzniknutej situácie. Klient v takom prípade má nárok na vrátenie celej výšky už zaplatenej odplaty (ceny) za ubytovanie. Klient však nemá právo na náhradu akejkoľvek škody vzniknutej v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

7.7       Poskytovateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade,

a) ak klient pri rezervácii ubytovania uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie Zmluvy;

b) ak klient a osoby spolu s ním ubytované užívajú ubytovaciu jednotku v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve, vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo v rozpore so zákonom;

c) ak klient užíva  ubytovanie  po akýkoľvek čas súčasne s viac ako 6+1  / 2 osobami, vrátane klienta, alebo klient usporadúva oslavy, párty alebo iné hlučné stretnutia pre viac ako 6+1 / 2 osôb;

klient a osoby spolu s ním ubytované užívajú ubytovaciu jednotku v hrubom rozpore s dobrými mravmi, alebo opakovane rušia nočný kľud od 22:00 do 06:00 hod;

porušenia zákazu fajčiť v interiéri ubytovania;

poškodzovania ubytovania, jeho interiéru alebo exteriéru vedome, nedbanlivosťou, alebo nesprávnou manipuláciou.

Klient v týchto prípadoch nemá nárok na odstupné, kompenzáciu, vrátenie odplaty (ceny) alebo jej časti a ani nárok na náhradu škody. Účinky okamžitého odstúpenia podľa tohto bodu nastávajú momentom elektronického odoslania písomného odstúpenia poskytovateľa na e-mailovú adresu klienta uvedenú v rezervačnom formulári. V odstúpení musí byť uvedený niektorý z dôvodov odstúpenia uvedený vyššie. Po doručení odstúpenia od Zmluvy je klient povinný bezodkladne a okamžite opustiť a vypratať ubytovaciu jednotku, vrátane všetkých osôb, ktoré s ním ubytovaciu jednotku užívajú.

7.8  Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy počas ubytovania, ak:

a) dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie na viac ako 6 hodín od nahlásenia poruchy poskytovateľovi;

b) dôjde k prerušeniu dodávok vody a teplej vody na viac ako 6 hodín od nahlásenia poruchy poskytovateľovi;

c) sú zistené vady na zariadení ubytovacej jednotke brániace užívať ubytovaciu jednotku dohodnutým spôsobom, ktoré klient nahlási poskytovateľovi a zdokumentuje ich bezodkladne po prebratí ubytovacej jednotky.

d) Klient v týchto prípadoch má nárok na vrátenie pomernej časti odplaty (ceny). Pre odstúpenie do Zmluvy podľa tohto bodu sa primerane použije ustanovenie 7.4. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

VIII. REKLAMÁCIE

8.1. Klient je povinný uplatniť si reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, najneskôr však nasledujúci kalendárny deň inak právo na reklamáciu zaniká.

8.2.  Poskytovateľ po uplatnení reklamácie preskúma opodstatnenosť reklamácie a rozhodne o spôsobe jej vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne vybavenie reklamácie.

IX. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že klient v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi v rezervácii svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že klient v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi v rezervácii svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3. Poskytovateľ týmto oznamuje klientovi, že zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania Zmluvy spracúvať osobné údaje klienta bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov klienta bude vykonávané poskytovateľom v predzmluvných vzťahoch s klientom a spracúvanie osobných údajov klienta je nevyhnutné na plnenie zo Zmluvy, v ktorej vystupuje odberateľ ako jedna zo zmluvných strán. Rovnako tak je poskytovateľ spracúvať osobné údaje na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR.

9.4. Klient môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním rezervácie vyjadriť svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti poskytovateľa týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných službách – ubytovaní a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných službách.

9.5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi odberateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.6. Poskytovateľ vyhlasuje, že sa v súlade so ZnOOÚ osobné údaje budú získavať výlučne na účel uvedený v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

9.7. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto Všeobecných obchodný podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.8. Klient udeľuje poskytovateľovi súhlas podľa bodu 9.4. týchto Všeobecných obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov klienta. Poskytovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov odberateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu klientom poskytovateľovi.

9.9. Klient bude pred odoslaním rezervačného formulára vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním rezervácie potvrdil, že poskytovateľ mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil: a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, b) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie Zmluvy medzi poskytovateľom a klientom, c) že bude spracúvať osobné údaje klienta v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je odberateľ fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je odberateľ právnickou osobou, d) že požadované osobné údaje je klient povinný poskytnúť,

9.10. Poskytovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, alebo povinnosti ustanovenej poskytovateľovi.

9.11. Klient má právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané, b) účel spracúvania osobných údajov, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu: I) identifikačné údaje poskytovateľa a zástupcu poskytovateľa, ak bol vymenovaný, II) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak poskytovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre klienta na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä I) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak poskytovateľ získava osobné údaje klienta na základe súhlasu klienta podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak klientovi povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, poskytovateľ oznámi klientovi právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, II) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, III) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, IV) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov, g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.12. Klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u poskytovateľa namietať voči: spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.

9.13. Klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u poskytovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka klient je oprávnená, poskytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie klient namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.14. Klient na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u poskytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poskytovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Klient má právo žiadať poskytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom poskytovateľ je povinný žiadosti klienta vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia poskytovateľ informuje klienta v lehote podľa ods. 9.17. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Klient nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov klienta, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov poskytovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke klienta, alebo ak poskytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov klienta.

9.15. Ak klient uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZnOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou klient nemusí doručovať aj písomne.

9.16. Klient pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak klient nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.17. Poskytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť klienta podľa tohto čl. týchto Všeobecných obchodných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám klienta podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.18. Obmedzenie práv klienta podľa ZnOOÚ poskytovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

9.19. Poskytovateľ oznamuje týmto klientovi, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov klienta sa predpokladá, že osobné údaje klienta budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: osoba zodpovedná za spracovanie účtovníctva poskytovateľa a osoba zodpovedná za IT support poskytovateľa. Na základe žiadosti klienta, poskytovateľ oznámi presné údaje týchto osôb, nakoľko sa v čase môžu meniť.

9.20.  Účelom spracúvania osobných údajov klienta je plnenie práv a povinnosti zo Zmluvy. V prípade, že klient zaškrtol možnosť zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných službách – ubytovaní je účelom marketingová činnosť. Zodpovedná osoba u poskytovateľa nebola ustanovená. Príjemcami osobných údajov klienta môžu byť: a) osoba zodpovedná za spracúvanie účtovníctva poskytovateľa; b) osoba zodpovedná za IT support poskytovateľa. Poskytovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Doba spracúvania osobných je pri účele plnenia práv a povinností zo Zmluvy stanovená na 10 rokov, pri účele marketingovej činnosti na 5 rokov. Poskytovateľ informuje klienta o tom, že poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR) a zároveň aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie Zmluvy; pri procese uzatvárania Zmluvy je klient povinný poskytnúť osobné údaje; v prípade, že ich neposkytne, poskytovateľ nemôže s klientom uzavrieť Zmluvu. Poskytovateľ informuje klienta, že nebude vykonávať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť klientovi pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má poskytovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

9.21.  Poskytovateľ zároveň poskytuje klientovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie o jeho právach:

Právo na opravu: klient má právo na to, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Právo na prístup k údajom: klient má právo získať od poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené ZnOOÚ.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): klient má tiež právo dosiahnuť u poskytovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené ZnOOÚ.

Právo na obmedzenie spracúvania: klient má právo na to, aby poskytovateľ v prípadoch stanovených ZnOOÚ obmedzil spracúvanie osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu: klient má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, v prípade, že je spracúvanie založené na Zákonom uvedenom základe.

Právo na prenosnosť údajov: klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia ZnOOÚ stanovených podmienok

Klient je oprávnený súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá klientovi vznikla v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov

X. Cookies

10.1.  Poskytovateľ používa cookies k tomu, aby mohol sledovať preferencie záujemcov a podľa toho optimalizovať výkon svojej podnikateľskej činnosti. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na pevný disk, čo vedie k zjednodušeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu internetovej stránky poskytovateľa. Cookies sa môžu využívať k zisteniu návštevnosti internetovej stránky poskytovateľa. Poskytovateľ nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

10.2.  V súlade s ustanovením § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov poskytovateľ informuje klienta alebo potenciálneho klienta  o používaní cookies. Klient alebo potenciálny klient môže kedykoľvek zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že chce používanie cookies deaktivovať.

10.3. Používaním internetovej stránky poskytovateľa vyjadruje klient alebo potenciálny klient súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením internetového prehliadača. Ak klient alebo potenciálny klient navštívi internetovú stránku poskytovateľa, v prehliadači má povolené prijímanie súborov cookies, klient alebo potenciálny klient nevykoná zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračuje v návšteve internetovej stránky poskytovateľa, má sa za to, že klient alebo potenciálny klient prijali poskytovateľove podmienky používania súborov cookies.

XI. SPÔSOBY PLATBY

11.1 Akceptujeme tieto spôsoby platby:

• V Hotovosti na mieste ubytovania

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. V prípade uzatvorenia Zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Zmluva uzatvorená na diaľku prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie sa považuje za Zmluvu uzatvorenú v písomnej forme.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ (elektronickej pošty).

12.3. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči klientovi uzavretím Zmluvy.

12.5. Klient bude pred odoslaním rezervácie vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12.6. Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré majú charakter spotrebiteľských práv výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovení §2 písm. a) Zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom zmena Všeobecných obchodných podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke poskytovateľa.

XIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

13.1. Klient má právo požiadať poskytovateľa o nápravu, v prípade ak má pocit, že poskytovateľ porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak v súlade s právnymi predpismi. Ak poskytovateľ do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ – klient môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č.391/2015 Z.z.. Podľa ustanovenia §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia §12 zákona 391/2015 Z.z.. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

13.2 Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov – fyzické osoby, nie podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a poskytovateľom, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku, a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od klienta, na úhradu nákladov.